Regulamin

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY KUŹNICACH

 

1. Teren parkingu stanowi obszar znajdujący się przy posesji na ul. Mieczysława Karłowicza 13b,  34-500 Zakopane.

2. Administratorem parkingu jest firma Piotr Boczek Usługi, mająca swą siedzibę pod adresem ul. Mieczysława Karłowicza 1, Zakopane.

3.

 • Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego, która kończy się wraz z wyjazdem z parkingu.
 • Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

4.

 • Parking jest niestrzeżony, płatny.
 • Miejsce parkingowe jest dostępne po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej https://www.parkingkuznice.pl. Jeśli przyjazd odbywa się w dniu dokonywania rezerwacji, niezbędny jest kontakt telefoniczny + 48 880 626 230 w celu potwierdzenia dostępności miejsca parkingowego. Po przyjeździe na Parking przy Kuźnicach bez opłaconej rezerwacji, płatność można dokonać u obsługi parkingu – tylko w przypadku dostępnych miejsc.
 • Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych (w tym busy) i motocykli.
 • Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 • Administrator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

5.   Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku przez całą dobę.

6. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.

7. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:

 • zatrzymać się przed obsługą parkingu* i okazać do kontroli otrzymany bilet sms na ekranie telefonu, a w przypadku zamiaru pozostawienia pojazdu na dłuższy okres – poinformowania o tym fakcie obsługi,
 • zaparkować pojazd według wskazań obsługi parkingu*

*W przypadku braku obsługi parkingowej, należy ustawić samochód na miejsce postojowym tak, aby nie utrudniać przejazdu innym pojazdom.

8.

 • Anulowanie rezerwacji, jak również wszelkie zmiany rezerwacji, można dokonać pisząc na adres email kontakt@parkingkuznice.pl, nie później jednak niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego rezerwację.
 • Zwrot opłaty za rezerwację dokonywane jest na konto, z którego została pobrana płatność. Zwracana kwota jest pomniejszona o 10% kosztów obsługi rezerwacji.
 • Klienci, którzy nie dokonali opłaty za miejsce postojowe poprzez system rezerwacji internetowej, zobowiązani są uregulować należność na miejscu u osoby obsługującej parking, lub dzwoniąc pod numer telefonu+ 48 880 626 230.
 • Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne czynności prawne.

 9.

 • Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Parkingu o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 • Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu odpowiedzialność stron określają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych przez obsługę parkingu miejscu

 11. Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego.

12. Na terenie Parkingu zabronione jest:

 • palenie i używanie otwartego ognia, spożycie alkoholu i środków odurzających,
 • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 • tankowanie pojazdów,
 • pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
 • pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
 • przechowywanie w pojeździe broni palnej oraz materiałów niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, chyba że posiadacz ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody Administratora.
 • na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.

13. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym Korzystającym i osobom trzecim.

14. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać mailowo: kontakt@parkingkuznice.pl  lub pisemnie na wskazany w §2 adresie do korespondencji.

15. Regulamin obowiązuje od dnia 11 Listopad 2020 r.